Reklamace

Obecné podmínky reklamace a vrácení zboží

I. Základní ustanovení

Obecné podmínky reklamace (dále jen „reklamace“) a vrácení zbož-362

Provozovatel: SMARTIEE, s.r.o.

IČ: 06600280

DIČ: CZ06600280

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285208.

kontaktní údaje: Smartiee, s.r.o.

email: eshop@do-kosiku.cz

telefon: +420 776 859 760

www.do-kosiku.cz (dále jen „prodávající“)  

 

1) Adresa pro zasílání reklamací a vrácení zboží:

Smartiee, s.r.o.
NGUYEN ANH TU

ZIMMLEROVA 313/10

Ostrava-Zábřeh

70030

email: reklamace@do-kosiku.cz
tel. kontakt: +420 776 859 760 (v pracovní dny 10:00 – 13:00)

 

2) Obecné podmínky reklamace:
Při přebírání dodaného zboží doporučujeme, řádně prohlédnout zabalení zásilky – zkontrolovat neporušenost obalu. Každé zjištění závady je nutné vepsat do přepravního listu a ihned informovat prodávajícího. Po rozbalení zkontrolujte veškeré součásti zboží. Nemůžeme uznat neúplnost zásilky po delší době od převzetí - následující den či dny od převzetí.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z možností :
• Sepsáním závady společně s fotografiemi a zasláním na e-mailovou adresu prodávajícího
• Sepsáním závady společně s fotografiemi poštou na adresu prodávajícího

Kupující je povinen uvést:
• Číslo objednávky
• Co nejstručnější popis závady nebo části které jsou poškozené, popřípadě chybí-li nějaký díl výrobku
• Fotografie zboží, aby bylo zřejmé, kde se nachází vada výrobku
• Doložit doklad o koupi (faktura)

V případě, že kupující nepředloží prodávajícímu veškeré důležité podklady nebo informace pro posouzení reklamace, především podklady z předchozího bodu tohoto reklamačního řádu, není prodávající schopen, reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout a bude vyžadovat doplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů, od uplatnění reklamace kupujícím.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
•výměnu za nové zboží,
•opravu zboží,
•přiměřenou slevu z kupní ceny,
•odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě:
•pokud má zboží podstatnou vadu,
•pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
•při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.V případě oprávněné reklamace (tzn. závada výrobku nebude způsobena neodbornou manipulací, chybným užíváním nebo mechanickým poškozením atd.) má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. Kupující zašle na email prodávajícího scan účetnky za poštovné, přepravní list atd.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

3) Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě od zakoupení zboží
Kupující může vrátit zboží do 14 dnů od zakoupení na našem e-shopu bez udání důvodu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Kupující odesílá zpět zboží na výše uvedenou kontaktní adresu. Vrácené zboží nezasílejte na adresu sídlo společnosti! Zboží pošlete zpět nepoškozené a neopotřebené v původním obalu. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno. Částka za vrácené zboží prodávající převede na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů po přijetí vráceného zboží.

Tyto reklamační podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021