Air Wick Freshmatic Automatic Spray and Refill White Flowers 250ml

Kód: 5891
Neohodnoceno
189 Kč
Skladem (4 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vlastnosti

Toaleta, Koupelna, Kuchyně, Automaticky uvolňuje dávky vůně, Kontrola intenzity díky nastavení frekvence, Neutralizuje pachy, Nic než složky, které potřebujete, Skvělé vůně, S přírodním esenciálním olejem

Marketing produktu

Vydrží až 70 dní*.
*Platí, pokud je výrobek používán s novým difuzérem Air Wick (dle obrázku v návodu k použití), a při nejnižším nastavení frekvence.

Pomocníci
Ethanol - nese vůni.
Butan, Propan - hnací plyn.
Molybdenan sodný - chrání lahev před korozí.

Další informace

Air Wick je ochranná známka.

Product Information

Loga třetí strany

Značka CE - Značka Evropské konformity, Zelený bod

Původ

Zařízení vyrobeno v Číně, náplň v UK

Preparation and Storage

Příprava a použití

Návod k použití: Před vložením aerosolu do difuzéru se přesvědčte, že je difuzér vypnutý: nastavení "OFF". Před zapnutím difuzéru natočte směrem od vaší tváře. Po zapnutí difuzéru dojde po 15 sekundách k automatickému uvolnění vůně. Z bezpečnostních důvodů postupujte pečlivě podle pokynů uvedených na obale difuzéru Air Wick Freshmatic.

Mějte difuzér natočený směrem od vaší tváře po celou dobu jeho používání.

Určeno pro náhradní náplně Air Wick Freshmatic.

Name and Address

Adresa distributora

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 520 576
www.rbeuroinfo.com

Kontaktní informace

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 520 576
www.rbeuroinfo.com

Packaging

Jiný text o recyklaci

Recyklujte pouze prázdný obal. Likvidace: dle místních předpisů. Vyjměte baterie. Prázdnou nádobu na aerosol zlikvidujte nebo dejte na recyklaci. Automatické zařízení vyhoďte do správného kontejneru pro recyklaci. Upozornění pro elektrozařízení: Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 250

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Safety Information

Flammable Hazard
Nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ: DŮKLADNĚ si je přečtěte a uchovejte pro nahlédnutí v budoucnosti. Toto zařízení funguje na baterie. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ. Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi. Používejte pouze podle pokynů. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT. Používejte v dobře větraných prostorách. VYPNĚTE ČASOVAČ PŘED VLOŽENÍM NÁPLNĚ. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny pro použití na aerosolové náplni. Používejte pouze náplně Air Wick. UMÍSTĚTE ZAŘÍZENÍ NAD ÚROVEŇ OČÍ (NEJMÉNĚ 2 METRY OD PODLAHY). Používejte pouze nenabíjecí alkalické baterie. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy dle orientace (+) a (-). Pokud baterie vytékají, okamžitě je vyjměte a s nimi i vyteklý materiál. Baterie také vyjměte, pokud zařízení po delší dobu nepoužíváte. Jste-li pryč déle než týden, zařízení vypněte. JE ZAKÁZÁNO: Umisťovat zařízení poblíž nebo na zdroje tepla, otevřeného ohně, jakékoli elektrické zařízení a na přímé slunce (nad 50 °C). Kombinovat použité baterie, baterie různých značek nebo různých druhů. Vystavovat baterie vodě, ohni nebo vysokým teplotám. Způsobovat zkrat. Pokoušet se baterie dobít. POZOR: Používejte pouze v souladu s pokyny. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním a vdechováním obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Nevdechujte aerosoly. Používejte v dobře větraných prostorách. Extrémní teploty se mohou vyskytnout v motorových vozidlech a v blízkosti trub a krbů. Kluzký na tvrdých površích.